الکتروموتور ترمزدار:

در بعضی کاربرهای خاص، لحظه و محل توقّف موتور دارای اهمیت است. ذهن آشناترین نوع این کاربرد در آسانسورهاست که محل توقّف صحیح کابین در طبقات و رها نبودن شفت در حالت توقّف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در چنین کاربردهایی لازم است که شفت به کمک ترمز مهار شود. در خطوط تولید صنعتی نیز چنین موتورهایی که به الکتروموتور ترمزدار موسوم هستند کاربرد گسترده ای دارند. به دلیل اینکه نیروی ترمز و مشخّصات این موتورها باید متناسب با محل استفاده باشد، توصیه نیروژن سفارش این موتورها متناسب با پارامترهای مورد نیاز در محل کاربردشان است.