VFD/VSD:

که به ترتیب مخفّف Variable Speed Drive و Variable Frequency Drive هستند در واقع نام کامل درایوهایی است که امکان کنترل دور الکتروموتورها را علاوه بر راه اندازی نرم مهیّا میسازند اما در مورد کنترل هوشمند وابسته به بار و همینطور کنترل گشتاور از این نامها نمیتوان به نتیجه خاصی رسید و باید به مشخّصات دستگاه که توسّط سازنده ارائه شده است مراجعه کرد. در تجهیزاتی مانند آسانسور که کنترل گشتاور در کنار کنترل دور مسألۀ مهمّی است معمولاً از VFD هایی استفاده می شود که امکانات کنترل هوشمند به وسیلۀ فیدبک های مستقر روی سیستم را در کنار کنترل گشتاور دارند اما محدودیت های مالی پروژه گاه مصرف کنندگان را به استفاده از درایوهای کم امکانات تر ترغیب میکند.

در مصارف صنعتی و بارهای بزرگ، از آنجا که درایو دیگر به عنوان یک تجهیز کوچک که داخل تابلو نصب میشود نیست و گاه نه تنها یک تابلو که حتّی چند تابلو به درایو و ابزارهای بازخورد و کنترل آن تخصیص می یابد، Drive Panel یا تابلوی فرکانسی اصطلاح پرکاربردی است.