الکتروموتور سنکرون:

همانطور که از نام این دسته از الکتروموتورها یا به طور کلی ماشین های الکتریکی مشخّص است، بر خلاف الکتروموتورهای آسنکرون که در آنها همواره یک عقب ماندگی جریان القایی در روتور و برش میدان مغناطیس استاتور توسّط هادی های حامل جریان روتور برای شکل گیری نیرو و حرکت روتور لازم است؛ در این نوع الکتروموتورها روتور با میدان چرخان مغناطیسی هم سرعت است البته وابسته به نوع ماشین ممکن است یک اختلاف فاز بین آنها وجود داشته باشد اما سرعت چرخش یکسان است. این موتورها بسته به کاربرد و توان کاری چند نوع طرّاحی مختلف دارند. استفاده از روتور فرومگنتیک (معمولاً فولاد یا کربن استیل) که تحت تأثیر میدان مغناطیس، تبدیل به آهنربا میشوند، استفاده از روتور مغناطیس دائم و مغناطیس کردن قطبهای روتور به وسیلۀ اعمال جریان مستقیم به سیم پیچ های تعبیه شده روی موتور پر کاربردترین روشهای مورد استفاده هستند؛ اما شیوه های دیگری نیز برای این کار ابداع شده است.

برای چرخش روتور در ماشین سنکرون لازم است که مغناطیس روتور با قطب مخالفش در مغناطیس چرخان استاتور قفل یا همنوا شود و تا هنگامی که روتور با سرعت میدان نچرخد، چنین امری امکان ناپذیر است. به همین دلیل موتورهای سنکرون نیروی لازم برای راه اندازی اوّلیه را ندارند و گشتاور آنها پیش از سنکرون شدن برابر ۰ است. برای رفع این چالش معمولاً در داخل روتور این الکتروموتور ها، میله های طرح قفس سنجابی الکتروموتور های آسنکرون تعبیه می شود تا راه اندازی اوّلیه و رسیدن به سرعت سنکرون با آنها انجام شود و پس از رسیدن به سرعت سنکرون، مطابق توضیحی که در مورد موتورهای آسنکرون داده شد، دیگر ولتاژی دوسر این میله ها القا نخواهد شد و جریانی از آنها عبور نمی کند. این طرّاحی قفس سنجابی برای موتور حیاتی نیست و اگر بتوان به شیوۀ دیگر روتور را به سرعت سنکرون میدان استاتور رساند، موتور سنکرون قابل استفاده میباشد. اما در داخل ژنراتور سنکرون وجود این طرّاحی حیاتی است، چرا که با خارج شدن روتور از سرعت سنکرون به یکباره گشتاور میدان برابر ۰ میشود و صدمات شدیدی به روتور رها شده از میدان وارد خواهد آمد. به همین دلیل میله های قفس سنجابی در روتور ژنراتور سنکرون را Damper مینامند که در واقع نقشی حیاتی در حفظ ثبات عملکرد ژنراتور سنکرون دارند.

در وبسایت نیروژن، موتور و ژنراتور سنکرون قابل سفارش گذاری است اما به صورت عادّی این ماشین ها به عنوان محصول آماده در این وبسایت عرضه نمیشوند.