Soft Start یا راه انداز نرم:

soft start تجهیزی است که در زمان راه اندازی الکتروموتورها، جریان هجومی را محدود میکند و باعث میشود شفت موتور و همینطور بار به یکباره تحت تنش لحظه ای قرار نگیرد، امّا پس از راه اندازی این تجهیز از مدار bypass میگردد و الکتروموتور به صورت مستقیم از شبکه تغذیه میشود. به همین دلیل این تجهیز تأثیری در کنترل دور الکتروموتور در مرحلۀ پس از راه اندازی ندارد امّا از طرفی هارمونیکهای کمتری در شبکه تولید میکند و قیمت پایینتری نیز نسبت به درایو هم ردۀ خود دارد.