لغزش (Slip)

نیروی چرخشی در الکتروموتورها به وسیلۀ تقابل میدان مغناطیسی روتور و استاتور پدید می آید که به دلیل ثابت بودن استاتور، به چرخش روتور می انجامد.

مهمترین تفاوتی که موتور القایی را از موتور سنکرون متمایز می کند این است که در موتور سنکرون جریان روتور به‌طور مستقیم از یک منبع خارجی تأمین می‌شود. این جریان در روتور میدان مغناطیسی تولید خواهد کرد و در نتیجۀ تأثیر متقابل میدان‌های استاتور و روتور، روتور در جهت میدان دوار استاتور خواهد چرخید.

اما در موتور القایی، جریان در روتور ناشی از اتصال دو نقطۀ روتور است که به واسطۀ قطع میدان مغناطیسی ناشی از عبور جریان در استاتور دارای ولتاژ شده است. با این ترتیب همواره یک اختلاف در فاز و سرعت میان میدان دوار و روتور ماشین اجتناب ناپذیر است، چرا که در غیر این صورت هادی های حامل جریان روتور نسبت به میدان دوار ثابت بوده و خطوط میدان را قطع نمی کنند که همین امر باعث  می شود ولتاژی در روتور القا نشود و با عدم القای ولتاژ در روتور، دیگر جریانی در روتور شکل نخواهد گرفت که با خطوط میدان تقابل داشته باشد و همین امر باعث کاهش سرعت چرخش روتور می گردد که همین امر دوباره شرایط را برای القای ولتاژ و ایجاد نیروی مغناطیسی تقابلی در روتور می گردد. این اختلاف سرعت بین سرعت میدان دوار و سرعت حرکت روتور در اصطلاح لغزش (Slip) نامیده می‌شود. لغزش یک مؤلفه بدون واحد است. از آنجا که در موتورهای القایی اختلاف سرعت شرط و ضرورت عملکرد آنهاست به این موتورهای موتورهای غیرهمزمان یا آسنکرون می‌گویند.