الکتروموتور با آهنربای دائم:

نخستین نسل از الکتروموتورها با عبور جریان مستقیم از دو سیم پیچ مستقر روی روتور که در بین دو آهنربای دائم قرار داشتند و تغییر جهت جریان به وسیلۀ کوموتاسیون انجام می گرفت شکل گرفتند. در دستگاههای قابل حمل موتور دار با تغذیه باتری و بسیاری از اسباب بازیهای متحرّک، نسل جدید همین موتورها که نزد عوام به آرمیچر موسوم هستند استفاده می شود. امّا در اینجا منظور از الکتروموتور با آهنربای دائم به هیچ وجه آرمیچرهای مرسوم نیست. مدلسازی کامپیوتری میدان مغناطیسی در داخل موتورها این امکان را به وجود آورده است که نسلهای جدیدی از الکتروموتورهای با آهنربای دائم با چندین قطب که به دقت جایابی شده اند ساخته شوند و کنترل پذیری بسیار بالا و راندمانهای مطلوب را در دسترس قرار دهند. در طرّاحی های جدیدتر این قطب ها بر روی روتور طرّاحی میشوند و دیگر نیازی به انتقال جریان به روتور نیست که هزینۀ ساخت را کاهش می دهد و دستیابی به توانهای بالاتر را هم میسّر می سازد.

این دسته از موتورها در برخی آسانسورها و بالابرهای پیشرفته و تعدادی از مصارف دیگر که گشتاور اوّلیۀ بالا در کنار کنترلپذیری مطلوب لازمۀ آنهاست مورد بهره برداری قرار می گیرند و قابلیّت های آنها استفادۀ گسترده از آنها را در آینده ای نزدیک نوید میدهد.

البته موتورهای آهنربای دائم با طرّاحی موتورهای سنکرون نیز ساخته و عرضه می شوند که دستیابی به سرعتهای مختلف به وسیلۀ VFD در آنها پیچیدگیهای خاص خود را دارد.

در نیروژن میتوانید درخواست خرید موتورهای خاص مورد نظر خود را ثبت بفرمایید تا در صورت امکان برایتان تأمین گردد.