Inverter:

Inverter یا برگرداننده در واقع بخشی از درایو است که ولتاژ DC را تبدیل به ولتاژ AC با دامنه و فرکانس مورد نظر میکند و در مواردی که به منبع DC دسترسی باشد، اینورتر میتواند ولتاژ AC را تولید کند. بخش اصلی هارمونیکزای درایو همین بخش اینورتر است و در واقع هر چه ولتاژ خروجی این بخش سینوسی تر باشد و کمتر در جریان ورودی هارمونیک ایجاد کند، درایو از کیفیت بالاتری برخوردار میباشد و به تبع قیمت آن بالاتر است.

به صورت اصطلاحی بسیاری از درایوهای کوچک را به همین نام Inverter میشناسند اما در واقع تجهیزی که به شبکه AC وصل میشود و در خروجی نیز ولتاژ AC را با دامنه و فرکانس مورد نظر تولید میکند همان درایو است و Inverter با عملکرد این تجهیز هماهنگ نیست چرا که مرحله تبدیل ولتاژ متناوب ورودی به مستقیم و تغییر این سطح ولتاژ به وسیلۀ مدولاسیون پهنای پالس یا PWM که مربوط به تجهیز Converter است را نیز در بخش ورودی دارد.