موتورهای ضد انفجار:

استفاده از الکتروموتورها یا دیگر تجهیزات الکتریکی عادی در بعضی محیط ها می تواند خطر آفرین باشد. برای کاهش این خطرات چند رویکرد وجود دارد و متناسب با این رویکردها و راهکارهای در نظر گرفته شده، استانداردهایی شکل گرفته اند که به کاهش این خطرهای احتمالی کمک می کنند.

محور اصلی در این رویکردها در نظر گرفتن اقدامات پیشگیرانه برای پرهیز از اشتعال و انفجار مواد قابل اشتعال است. استفاده از تجهیزاتی که در صورت بروز انفجار درونشان، این انفجار را به محیط بیرون منتقل نکنند و باعث افزایش شدّت تخریب ها نگردند نیز راهکار بعدی است.

از آنجا که نفوذناپذیر کردن منافذ الکتروموتورها نسبت به ورود مایعات تحت فشار، گاز و حتّی غبارهای زیر ۱ میکرون کار بسیار دشواری است و ماهیت کار الکتروموتور با تولید حرکت و حرارت در هم تنیده است، استراتژی انتخابی برای الکتروموتورها عدم استفاده از آنها در زون ۰ یا شرایطی است که حضور مواد قابل اشتعال دائمی است. برای زون ها یا نواحی حفاظتی دیگر هم تنها تحت شرایط و الزامات ایمنی خاصی می توان از الکتروموتورها استفاده کرد. در صفحه آشنایی با زون های حفاظتی و انواع حفاظت ضد انفجار تعدادی از این تدابیر و الزامات معرّفی شده اند. مسلّم است که طرّاحی سیستم و انتخاب راهکار دقیق با اطّلاعات ارائه شده در صفحه مذکور ممکن نیست امّا برای ایجاد یک شناخت اوّلیه مطالعۀ آن می تواند بسیار مفید باشد.