CHP:

CHP که مخفف Combined Heat and Power میباشد به تجهیزاتی اتلاق میگردد که حرارت و توان الکتریکی مورد نیاز برای مجموعه ای از مصرف کننده ها را مهیّا میکند. مطابق با اصل بقای انرژی، انرژی را نمی توان تولید کرد بلکه مطابق با نیاز به یک انرژی خاص میتوان انرژی را از حالت دیگر به انرژی مطلوب تغییر حالت داد. برای فراهم ساختن نیروی الکتریکی، معمولاً از تبدیل نیروی مکانیکی به الکتریکی استفاده میشود و نیروی مکانیکی غالباً به واسطۀ نیروی بخار یا احتراق تأمین میگردد که در هر دو صورت حرارت بالایی در فرایند تبدیل انرژی به انرژی الکتریکی تولید و تلف میشود. همین امر موجب میگردد که راندمان تولید انرژی الکتریکی بسته به تکنولوژی مورد استفاده در بازۀ ۲۵ درصد تا ۵۰ درصد متغیّر باشد که نمایانگر هدر رفت بخش عمده ای از انرژی حرارتی است. در مواردی که بخشی از مصرف کننده ها به انرژی حرارتی و بخشی به انرژی الکتریکی نیاز داشته باشند، استفاده از CHP میتواند بازده های بیش از ۷۰ درصد را قابل دستیابی کند و تأثیر بسزایی در کاهش هدر رفت انرژی داشته باشد. یکی از مطرحترین تولید کنندگان تجهیزات و تأسیسات الکتریکی در همۀ زمینه ها و از جمله CHP ، شرکت زیمنس است و گروه صنعتی نیروژن در راستای مسئولیت اجتماعی خود در کاهش هدر رفت انرژی، آمادگی دارد مشاوره های لازم را جهت نصب و بهره برداری یونیت های CHP ارائه دهد و تجهیزات CHP را از برند SIEMENS برای خریداران گرامی تأمین نماید.

CHP

CHP که مخفف Combined Heat and Power میباشد به تجهیزاتی اتلاق میگردد که حرارت و توان الکتریکی مورد نیاز برای مجموعه ای از مصرف کننده ها را مهیّا میکند. مطابق با اصل بقای انرژی، انرژی را نمی توان تولید کرد بلکه مطابق با نیاز به یک انرژی خاص میتوان انرژی را از حالت دیگر به انرژی مطلوب تغییر حالت داد. برای فراهم ساختن نیروی الکتریکی، معمولاً از تبدیل نیروی مکانیکی به الکتریکی استفاده میشود و نیروی مکانیکی غالباً به واسطۀ نیروی بخار یا احتراق تأمین میگردد که در هر دو صورت حرارت بالایی در فرایند تبدیل انرژی به انرژی الکتریکی تولید و تلف میشود. همین امر موجب میگردد که راندمان تولید انرژی الکتریکی بسته به تکنولوژی مورد استفاده در بازۀ ۲۵ درصد تا ۵۰ درصد متغیّر باشد که نمایانگر هدر رفت بخش عمده ای از انرژی حرارتی است. در مواردی که بخشی از مصرف کننده ها به انرژی حرارتی و بخشی به انرژی الکتریکی نیاز داشته باشند، استفاده از CHP میتواند بازده های بیش از ۷۰ درصد را قابل دستیابی کند و تأثیر بسزایی در کاهش هدر رفت انرژی داشته باشد. یکی از مطرحترین تولید کنندگان تجهیزات و تأسیسات الکتریکی در همۀ زمینه ها و از جمله CHP ، شرکت زیمنس است و گروه صنعتی نیروژن در راستای مسئولیت اجتماعی خود در کاهش هدر رفت انرژی، آمادگی دارد مشاوره های لازم را جهت نصب و بهره برداری یونیت های CHP ارائه دهد و تجهیزات CHP را از برند SIEMENS برای خریداران گرامی تأمین نماید.