گیربکس خورشیدی:

گیربکس خورشیدی یا سیاره ای از یک دندۀ مرکزی تشکیل شده که با تعدادی (حداقل ۳) دندۀ هرز گرد سیاره ای پیرامونش احاطه شده است. دندۀ مرکزی و پینیون به طور یکپارچه روی محور نگهدارنده مستقر روی قفسه قرار گرفته اند. در گیربکس خورشیدی چرخ دنده های سیاره ای مابین چرخدنده مرکزی و چرخ حلقۀ قفسۀ پیرامونی دوران میکنند. در صورتی که سیاره ها رها باشند و تنها دندۀ مرکزی بچرخد، دورانی در قفسۀ پیرامونی اتّفاق نمی افتد، با قفل شدن هر کدام از چرخ دنده های سیاره ای که معمولاً به وسیلۀ کلاچ اتّفاق می افتد، حلقۀ قفسه با نسبت تبدیل مشخّصی شروع به دوران میکند و با درگیر شدن باقی سیاره ها این نسبت تبدیل قابل تغییر است. البته در مواردی خروجی به جای حلقۀ قفسه از یکی از دنده های سیاره ای گرفته میشود که برای این منظور لازم است در پوستۀ بیرونی فضای چرخش چرخ حلقۀ پیرامونی نیز در نظر گرفته شده باشد. این نوع چرخ دنده در تجهیزات مکانیکی ای که نسبت تبدیل دور و گشتاور چندان بالا نیست اما دورهای خروجی مشخّص و متنوّع مورد نیاز باشد، مانند گیربکس و دیفرانسی خودرو کاربرد دارد.

مزایای گیربکسهای خورشیدی به قرار زیر است:

  • به واسطه چند طبقه ای بودن گیربکس خورشیدی، دور های مختلف خروجی قابل دستیابی است.
  • نسبت تبدیل در هر طبقه گیربکس معمولاً بین ۳ تا ۷ متغیر است.
  • گیربکس خورشیدی امکان نصب در زوایای مختلف را دارد.
  • راندمان گیربکس بسیار بالاتر از گیربکس حلزونی و گیربکس هلیکال است.
  • به دلیل فولادی بودن دنده ها و همچنین تقسیم بار متوازن بین چرخ دنده ها در گیربکس خورشیدی، هم طول عمر بالاتری دارد و هم دوام بیشتر در برابر بارهای بیشتر از ظرفیت خواهد داشت.
  • این گیربکس ها برای انتقال گشتاورهای بسیار بالا مناسب هستند.
  • به نسبت گیربکس حلزونی و گیربکس هلیکال، حجم کمتری دارد.
  • لقی بسیار ناچیز و دقت بالای ماشینکاری درچرخ دنده ها یکی دیگر از مزایای گیربکس خورشیدی است.
  • کوپل الکتروموتور بر روی گیربکس خورشیدی ساده و سریع قابل انجام است.