موتور سه فاز ضد انفجار چهار قطب:

موتورهای ضد انفجار القایی نیز مانند موتورهای معمولی یا همه منظوره صنعتی بر اساس تعداد قطبهای سیم پیچی دارای سرعت چرخش نامی مشخّصی هستند که سرعت چرخش سنکرون برای سیم پیچی ۴ قطب ۱۵۰۰ دور در دقیقه میباشد؛ امّا بازۀ سرعت گردش موتورهای آسنکرون چهار قطب با توجّه به لغزش در موتورهای آسنکرون در بازۀ ۱۵۰۰ – ۱۴۰۰ دور بر دقیقه قرار دارد.

محصولات سه فاز ضد انفجار چهار قطب در ذیل قابل مشاهده و سفارشگذاری هستند.

در صورت نیاز به راهنمایی برای خرید و سفارشگذاری این دسته از الکتروموتورها میتوانید از راهنمای انتخاب تجهیزات ضد انفجار استفاده کنید.