موتورهای فشار قوی همه منظوره:

سازندگان زیادی هستند که اقدام به تولید الکتروموتورهای فشارقوی تا سطح ولتاژ ۱۱ کیلو میکنند. اما باید توجّه داشت که حساسیت بالای محلهای استفاده این موتورها، وزن بالای این الکتروموتورها و دشواری تعویض و جابجایی آنها و اهمیّت عاقهای به کار رفته در بین سیم پیچها که تأثیر به سزایی در تخلیه جزئی و عمر مفید این الکتروموتورها دارند، پارامترهای مهمی در انتخاب سازندۀ این دسته از الکتروموتورها به شمار می روند.

در نیروژن میتوانید اینگونه الکتروموتورها را از سازندگان مطرح و خوش نام سفارشگذاری کنید.