معرّفی برندها:

در این بخش یک معرّفی اوّلیه از سازندگان مطرح الکتروموتور ارائه شده است اما محصولات قابل سفارش در وبسایت نیروژن بسیار متنوّع تر از برندهای یاد شده هستند.