مجموعه موتور گیربکس آسانسور

آسانسور یکی از ادواتی است که در آن پیشرفتهای فنّی و تجهیزات نوین خیلی سریع و به صورت گسترده در آن مورد استفاده قرار میگیرد.

موتور گیربکس آسانسور در اتاق کنترل آسانسور قرار میگیرد و کابین به وسیلۀ نیرویی که از سمت مجموعۀ موتور گیربکس به آن وارد میگردد جابجا میشود. البته ترمز مستقر بر روی شفت موتور هم نقشی جدّی در جابجا نشدن کابین در زمان توقّف آسانسور بازی میکند.

در گروه صنعتی نیروژن میتوانید موتور گیربکس های آسانسور را از سازندگان مطرح سفارشگذاری کنید.