سفارش های خاص

بسیاری از موتورهای بزرگ صنعتی مطابق با نیاز آن صنعت ساخته میشوند و دارای مشخّصه های روتین و استانداردی نیستند که به راحتی قابل سفارشگذاری باشند. گروه صنعتی نیروژن با داشتن کارشناسان متبحّر، آمادگی دارد هم در زمان نیازسنجی و تعیین مشخّصه های مورد نیاز و هم در زمینۀ سفارشگذاری و تأمین این دسته از الکتروموتورها و تجهیزات خاص صنعتگران عزیز را همراهی کند.

Replacement یا جایگزینی الکتروموتورهای خاص موجود نیز از مواردی است که میتوانید در این زمینه از مشورت کارشناسان گروه صنعتی نیروژن بهره بگیرید.

میتوانید از طریق صفحه تماس با ما، راه های ارتباط با گروه صنعتی نیروژن را ملاحظه کنید و صفحۀ پرسش های متداول نیز میتواند در زمینۀ سفارش هایی که از طریق گروه صنعتی نیروژن قابل سفارشگزاری است راهنما باشد.